Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Administrator ds. administracyjno-gospodarczych – w wymiarze 1 etat

Termin składania dokumentów do 31.08.2020 r.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Nadzór nad aktami własności poszczególnych obiektów.

 2. Nadzór nad stanem technicznym i instalacjami w budynkach należących do Centrum poprzez:

a. organizowanie przeglądów rocznych i pięcioletnich budynków zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa budowlanego,

b. realizacja zaleceń wynikających z przeglądów rocznych i pięcioletnich,

c. prowadzenie książek obiektu budowlanego.

 1. Nadzór nad bezpieczeństwem w nadzorowanych budynkach /systemy p-poż, systemy alarmowe, ochrona.

 2. Planowanie i organizowanie doraźnych prac remontowych i naprawczych w administrowanych obiektach i Ogniskach.

 3. Kontrolowanie wykonania i rozliczeń umów z dostawcami mediów.

 4. Prowadzenie ewidencji oraz rozliczeń należności związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów własnych i wynajmowanych,

 5. Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami,

 6. Sprawozdawczość dot. zadań realizowanych przez Dział,

 7. Nadzór w zakresie przestrzegania przepisów o udzielaniu pierwszej pomocy oraz BHP i P-poż. we wszystkich obiektach.

 8. Wykonywanie czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników w wyznaczonych miejscach

  a. przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

  b. sprawdzanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego we wszystkich budynkach.

  c. tworzenie potrzebnej dokumentacji w nowych budynkach.

  d. zapoznawanie pracowników ze sposobem ewakuacji w budynkach.

 9. Wykonywanie czynności związanych z dokonywaniem zakupów na potrzeby Centrum,

 10. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami kancelaryjnymi,

 11. Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem samochodów służbowych zgodnie z zarządzeniem dyrektora „w sprawie użytkowania samochodów służbowych w Centrum”.

a. prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów,

b. nadzór nad terminami przeglądów technicznych,

c. pilnowanie terminów i dokumentacji związanej z ubezpieczeniem pojazdów OC, AC, NW,

d. pilnowanie spraw związanych z kolizjami i wypadkami drogowymi,

e. pilnowanie gospodarki zużytymi częściami samochodowymi zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych,

f. wnioskowanie do Dyrektora o uznanie ponadnormatywnego zużycia paliwa,

g. ustalanie przyczyny ponadnormatywnego zużycia paliwa,

h. prowadzenie rejestru upoważnień.

 1. Nadzór nad wszystkimi naprawami samochodów służbowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: Miejsce pracy: Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.Stanowisko pracy: związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. Budynek wyposażony w windę dostosowaną do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne o szerokości umożliwiającej poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:
związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i wyjściami w teren. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia,
 • minimum 3-letni staż pracy,
 • powyżej 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania budynkami,
 • wymagane kompetencje: wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur, samodzielność, komunikacja, współpraca.

Wymagania dodatkowe:

 • biegłość w korzystaniu z dokumentacji techniczne
 • otwartość na szukanie i wdrażanie nowych rozwiązań
 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku
 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagane:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 3-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 • podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • (druk -klauzula informacyjna – jest dołączony do ogłoszenia).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub 
za pośrednictwem poczty do sekretariatu na adres:

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,
a także na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do dnia 31.08.2020 r.

z dopiskiem: administrator ds. administracyjno-gospodarczych.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie
do dnia 31.08.2020 r.

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicz administrator ds. administracyjno-gospodarczych.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
17-08-2020 15:41:09Nabór na wolne stanowisko Administrator...Katarzyna Boszko
17-08-2020 15:45:34Nabór na wolne stanowisko Administrator...Katarzyna Boszko