Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
Stara 4, 00-231 Warszawa 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Starszy referent ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Realizacja zadań wynikających ze stosowania  Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130 000 złotych w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
  a)   weryfikowanie potrzeb zakupowych;
  b)  wnioskowanie o udzielenie zamówienia;
  c)  szacowanie wartości zamówienia lub weryfikacja szacowania dokonanego przez inne działy;
  d)  sporządzanie dokumentacji dot. postepowania, w tym projektów umów do akceptacji Radcy Prawnego;
  e)  monitorowanie realizacji umów;
  f)  w przypadku wniosków z innych komórek CWR RW współpraca z nimi w powyższym zakresie.
 2. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem dokumentacji Działu Zamówień:
  a)  prowadzenie dokumentacji dla każdego zamówienia;
  b) prowadzenie ewidencji wniosków:
  c) prowadzenie ewidencji zakupów;
  d) sporządzanie sprawozdań;
  e) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z przepisami kancelaryjnymi;
 3. Prowadzenie czynności związanych z reklamacjami i zwrotami zakupionych w drodze postępowania materiałów i urządzeń.
 4. Przygotowanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych i udział w przygotowywaniu wieloletnich planów inwestycyjnych;
 5. Współpraca z dyrektorem, zastępcami dyrektora i innymi komórkami organizacyjnymi;
 6. Reprezentowanie Centrum w kontaktach z wykonawcą;
 7. Współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

 

Stanowisko pracy:

Związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Na stanowisku pracy  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

 

Wymagania niezbędne:

 obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

nieposzlakowana opinia

umiejętność sprawnej obsługi komputera 

wykształcenie wyższe – co najmniej 2 letni staż pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)

znajomość regulacji prawnych  niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku

staż pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

zdolności organizacyjne, obowiązkowość, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

doświadczenie zawodowe w dziedzinie zamówień publicznych i inwestycji.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej zawierające: 
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe minimum I stopnia 
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 2 letni staż pracy lub zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku na podobnym stanowisku
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opiniip
 • odpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk -klauzula informacyjna - jest dołączony do ogłoszenia)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub złożenie osobiście/pocztą  do sekretariatu  Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 11.02.2022 r.  

z dopiskiem na kopercie:
starszy referent ds. zamówień publicznych i inwestycji                                    

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy
w terminie do dnia 11.02.2022 r.

Aplikacje niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. inwestycyjno-technicznych.

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
01-02-2022 16:13:18Starszy referent ds. zamówień publicznyc...Katarzyna Boszko
02-02-2022 15:55:13Starszy referent ds. zamówień publicznyc...Katarzyna Boszko
02-02-2022 15:57:07Starszy referent ds. zamówień publicznyc...Katarzyna Boszko