Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 
Stara 4, 00-231 Warszawa 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 

Starszy referent ds. płac i księgowości w wymiarze 1 etat.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej jednostki;
 2. Przygotowywanie i sporządzanie not księgowych;
 3. Przygotowywanie i sporządzenie sprawozdań do GUS-u;
 4. Wprowadzanie umów do Centralnego Rejestru Umów;
 5. Przygotowywanie przelewów dla pracowników oraz innych podmiotów na podstawie dokumentów płatniczych uprzednio zaakceptowanych zgodnie z obowiązującą w Centrum Polityką Rachunkowości;
 6. Współpraca z bankiem;
 7. Przygotowywanie danych i informacji dla potrzeb analiz, planowania i sprawozdawczości;
 8. Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego;
 9. Przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 10. Wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez Głównego Księgowego wchodzących w zakres Działu Księgowości;
 11. Zastępstwo w przypadku nieobecności pracownika Działu Księgowości.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku siedziby Centrum i poza nim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.


Stanowisko pracy:

Związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Na stanowisku pracy  brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.


Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera 
 • wykształcenie średnie i minimum 2 letni staż pracy (ekonomiczne, ogólnokształcące)
 • wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, rachunkowość, finanse, analizy ekonomiczne)
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku na podobnym stanowisku
 •  znajomość przepisów i procedur

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel)
 • znajomość regulacji prawnych  niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku
 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • list motywacyjny
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej /dyplomu szkoły wyższej
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 4 lub 5 letni staż pracy lub zaświadczenie  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku na podobnym stanowisku
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie 
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 •  oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • podpisane odręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk -klauzula informacyjna - jest  dołączony do ogłoszenia)
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282).
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

lub złożenie osobiście/pocztą  do sekretariatu  Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 7.03.2022 r.  

z dopiskiem na kopercie: 
starszy referent ds. płac i księgowości                                     

                  

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy 
w terminie do dnia 7.03.2022 r.

Aplikacje niewykorzystane w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. inwestycyjno-technicznych.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
25-02-2022 15:18:40Starszy referent ds. płac i księgowości...Katarzyna Boszko