Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”
UL. STARA 400-230 WARSZAWA
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało międzyDo głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało międzyinnymi:

W odniesieniu do spraw kadrowych

W odniesieniu do spraw kadrowych

a. współudział w prowadzeniu całości spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy, wtym kompletowanie dokumentacji nowo zatrudnionych pracowników i prowadzeniepełnej dokumentacji akt osobowych pracowników,

b. współudział w przygotowywaniu dokumentów i wniosków związanych z zawieraniem irozwiązywaniem umów o pracę, uposażeniem, zmianą stanowiska pracy, awansem,przyznawaniem nagród, nakładaniem kar, wydawaniem opinii oraz dotyczących innychspraw pracowniczych,

c. sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenie) zosobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,

d. prowadzenie ewidencji czasu pracy,

e. współudział w prowadzeniu sprawozdawczości statystycznej na potrzeby GUS-u,

f. współudział w zapisywaniu wszystkich danych do programu kadrowego GROSZEK.

W odniesieniu do spraw płacowych:

a) rozliczanie umów cywilnoprawnych i wprowadzanie do centralnego RejestruUmów/dokumentów dotyczących umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie);

b) współudział przy wprowadzaniu do systemu płacowego Groszek danych płacowychpracownika;

c) współudział w przygotowaniu list płac, ZUS, PIT;

d) współudział w pobieraniu i rozliczaniu zwolnień lekarskich pracowników z PlatformyUsług Elektronicznych ZUS;

e) współudział w rejestracji i wyrejestrowywaniu pracowników w ZUS;

f) współudział w przygotowaniu dokumentów do ZUS, PPK, GUS, PFRON.

Charakterystyka pracy:

 współudział przy wprowadzaniu dokumentów kadrowych i płacowych do programu Groszek,współudział przy wprowadzaniu dokumentów kadrowych i płacowych do programu Groszek,

 praca w zespole,

 kontakt z ZUS, Urzędem skarbowym, kancelariami komorniczymi, Urzędem m. st.Warszawa,

 rozliczanie czasu pracy pracowników,

 musisz znać zagadnienia potrzebne do realizacji zadań oraz akty prawne:

- Ustawa o pracownikach samorządowych,

- Ustawa o wynagradzaniu pracowników samorządowych,

- Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych,

- Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby imacierzyństwa,

- Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

- Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca na piętrze budynku siedziby Centrum. W Budynku jest winda. Toalety dostosowane doosób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie dostosowany dla osób,niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy:

związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowamitelefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brakspecjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Oferujemy:

 umowę o pracę,

 dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę),

 dodatek motywacyjny,

 rozwój zawodowy,

 trzynaste wynagrodzenie,

 dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,

 szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny,

 zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datęWskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datęupublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, wrozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osóbniepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagania niezbędne

 obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające

 obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadająceobywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. opracownikach samorządowych

 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślneprzestępstwo skarbowe

 nieposzlakowana opinia

 umiejętność sprawnej obsługi komputera

 wykształcenie średnie i minimum 2 letni staż pracy (ekonomiczne, ogólnokształcące)

 wykształcenie wyższe (preferowane: administracja, rachunkowość, ekonomia, zarządzaniezasobami ludzkimi)

 znajomość przepisów i procedur.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• curriculum vitae (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

• curriculum vitae (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

• list motywacyjny,• świadectwo ukończenia szkoły średniej,

• kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe I lub II stopnia,

• świadectwa pracy,

• oświadczenie o:

− posiadanym obywatelstwie,

− pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

− nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

− posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

− wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dlapotrzeb tej rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na emailOsoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przesłanie/złożenie pocztą/osobiście do sekretariatu, adres: Centrum Wspierania Rodzin„Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa w terminie do dnia 20.08.2023 r.
z dopiskiem na kopercie:
starszy referent ds. kadr i płac
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 20.08.2023 r.
Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowychdla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze starszy referent ds. kadr i płac.

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowychObowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych
– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:
1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa”(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratoremmożna się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować podadresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..3.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:a) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawapracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;b) przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawapracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;c) wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażonazostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, toprzetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. aRODO.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji.W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywaneprzez okres 1 roku.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacjimiędzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisówprawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawiezawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

8. Posiada Pan/ Pani prawo do:a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczeniaprzetwarzania;b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;d) wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 1 Kodeksu pracy jest niezbędne, abyuczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jestdobrowolne.

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, …………………………...................................................................… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają pozazakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),
 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdykandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:
……………………………………… ……………………………………
/data/ /podpis/


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
04-08-2023 08:52:06Koordynator – kierownik SPOTu Młodzieżow...Daria Dębecka
04-08-2023 09:11:34Starszy referent ds. kadr i płac w wymia...Daria Dębecka
04-08-2023 09:15:50Starszy referent ds. kadr i płac w wymia...Daria Dębecka
04-08-2023 09:18:48Starszy referent ds. kadr i płac w wymia...Daria Dębecka
04-08-2023 09:19:11Starszy referent ds. kadr i płac w wymia...Daria Dębecka