Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę Prowadzenie kursu Akademia Socjoterapii – 340 godzin

- na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę programu merytorycznego na 340 godzin zajęć,

- niniejsze zaproszenie obejmuje prowadzenie 150 godzin (50 h trening interpersonalny, 100 h warsztaty tematyczne) w roku kalendarzowym 2021 w ramach w/w kursu, z możliwością kontynuacji kursu w roku 2022 w Warszawie w 2021 i 2022 roku.

Termin składania ofert upływa 24 września 2021 r.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Działu Doskonalenia i Szkoleń "Rodzinna Warszawa": projekty@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
21-09-2021 14:47:50Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
21-09-2021 14:59:04Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko