Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i sukcesywne dostawy artykułów spożywczych – warzyw i owoców, mrożonek i ryb, nabiału i produktów mlecznych, artykułów spożywczych różnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3 "Wykaz asortymentowo-cenowy" i nr 4 "Opis przedmiotu zamówienia".

Termin składania ofert upływa 12.04.2023 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
02-03-2023 21:22:42nowy artykuł do wykorzystania (3)Czek.it
30-03-2023 13:53:11Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
30-03-2023 13:59:08Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło