Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3 "Wykaz cenowy" i nr 4 "Wykaz ilościowo - asortymentowy".

Termin składania ofert upływa 09.04.2024 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

05.04.2024 r. - korekty Załączników nr 1, 2 i 3 do Zaproszenia do złożenia oferty

05.04.2024 r. - Odpowiedzi na pytania, skorygowany Załącznik nr 3 i 4

05.04.2024 r. - Odpowiedzi na pytania nr 2

09.04.2024 r. - Protokół nr 1


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
02-04-2024 13:43:04Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
05-04-2024 07:45:46Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
05-04-2024 10:34:56Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
05-04-2024 14:33:43Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
09-04-2024 15:14:21Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło