Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułow biurowych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 "Wykaz cenowy" oraz Załączniku nr 4 "Wykaz ilościowo-asortymentowy".

Termin składania ofert upływa 10.04.2024 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

08.04.2024 r. - odpowiedzi na pytania

08.04.2024 r. - odpowiedzi na pytania nr 2

11.04.2024 r. - Protokół nr 1

15.04.2024 r. - Protokół nr 2


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
04-04-2024 11:32:59Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
08-04-2024 11:27:05Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
08-04-2024 13:26:39Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
11-04-2024 13:32:35Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
15-04-2024 09:31:48Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło