Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o zmianie 2 ogłoszenia z dnia 9 maja 2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę i przebudowę budynku Ogniska „Starówka” przy ulicy Starej 4” na działce ew. nr 20/2 obręb 50206 - ogł. nr 555637-N-2018 z dn. 09.05.2018.

Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 5 225 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 29.05.2018 r. o godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 29.05.2018 r. o godz. 12:00


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
15-05-2018 13:17:09Zmiana 2 ogłoszenia i wydłużenie terminu...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
15-05-2018 13:26:21Zmiana 2 ogłoszenia i wydłużenie terminu...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
16-05-2018 12:39:41Zmiana 2 ogłoszenia i wydłużenie terminu...Krzysztof Dąbrowski
19-03-2019 16:54:42Zmiana 2 ogłoszenia i wydłużenie terminu...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl