UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZEŚCI 1
 
W dniu 11 grudnia 2018 r. Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 pn. "Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowy j. obcy – spośród j. rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka)." na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Ustawy Pzp.
 
Prosimy o zapoznanie się z ww. zawiadomieniem.
Dziękujemy za złożone oferty i zapraszamy do brania udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".
 
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI 2
 
W dniu 10 grudnia 2018 r. Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert oraz Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 2 postępowania pn. "Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne."
 
Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentami.
 
 
ZMIANA NR 2 SIWZ
 
W dniu 7 grudnia 2018 r. Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ.
Zamawiający zamieszcza "Zmianę SIWZ nr 2" oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500293720-N-2018 z dnia 07.12.2018 r.
Prosimy o zapoznanie się z dokumentami.
 
ZMIANA NR 1 SIWZ
 

W dniu 4 grudnia 2018 r. Zamawiający dokonał zmiany w treści SIWZ.

Zamawiający zamieszcza "Wyjaśnienie do SIWZ nr 1" oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500289713-N-2018 z dnia 04-12-2018 r.  
 
Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentami.
 
UWAGA 
zmianie uległ termin składania ofert - termin składania ofert upływa 10 grudnia 2018 r., o godzinie 12:00.

 

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę pn. "Zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach rozszerzania oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego”, z podziałem na 2 części  : 

Część 1: Zajęcia polegające na pomocy w odrabianiu lekcji oraz korepetycjach z przedmiotów humanistycznych (j. polski, j. angielski, dodatkowy j. obcy – spośród j. rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego) oraz przedmiotów ścisłych (matematyka, chemia, fizyka).

Część 2: Zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne.

W ramach Projektu „Ognisko Plus”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020    

 - ogł. w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 655037-N-2018 z dn. 29.11.2018. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza równowartość kwoty 30 000 EURO, a jest mniejsza niż równowartość kwoty 221 000 EURO.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.12.2018 r. o godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa.

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 07.12.2018 r. o godz. 12:30

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-11-2018 15:47:42Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Katarzyna Boszko
30-11-2018 10:55:19Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Katarzyna Boszko
30-11-2018 11:37:39Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...Katarzyna Boszko
04-12-2018 13:26:32Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
07-12-2018 13:33:07Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
10-12-2018 16:20:34Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
11-12-2018 15:32:26Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
11-12-2018 15:49:54Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 16:35:28Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
19-03-2019 16:37:51Ogłoszenie w trybie przetargu nieogranic...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl