Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji powierzonych zadań z zakresu: zamówienia publiczne, inwestycje budowlane, remonty inwestycyjne, zakupy inwestycyjne.
 • Rozliczanie kosztów inwestycji.
 • Uzyskiwanie informacji o stanie formalno –prawnym realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Uzyskiwanie informacji o stanie zaawansowania rzeczowego realizacji zadań inwestycyjnych.
 • Udział w odbiorach częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych.
 • Ocena stanu realizacji w/w zadań inwestycyjnych, w kontekście zaplanowanego do realizacji w danym roku budżetowym zakresu rzeczowego i finansowego tych inwestycji.
 • Wskazywanie problemów i zagrożeń mających wpływ na proces realizacji w/w inwestycji oraz   przedkładanie propozycji rozwiązań naprawczych.
 • Współpraca z biurami Urzędu m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji.
 • Udział w przygotowywaniu i przeprowadzanie postępowań przetargowych.
 • Przygotowywanie ogłoszeń  dotyczących zamówień publicznych.
 • Organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera,
 • wykształcenie średnie techniczne lub budowlane  i minimum 3 letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w dziedzinie zamówień publicznych i  inwestycji.

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
 • znajomość regulacji prawnych  niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku,
 • powyżej 4 letni staż pracy,
 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej ,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany minimum 3 letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy ,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w zakresie zamówień publicznych i inwestycji,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 17.03.2016r. z dopiskiem na kopercie: specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 17.03.2016 r.

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
04-03-2016 16:15:12Specjalista ds. zamówień publicznych i i...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
04-03-2016 16:15:34Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: S...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
04-03-2016 16:15:53Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: S...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
04-03-2016 16:16:10Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: S...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
04-03-2016 16:20:06Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: S...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
04-03-2016 16:20:44Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: S...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
04-03-2016 16:26:01Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: S...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
07-03-2016 13:42:39Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: S...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
07-03-2016 13:46:30Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: S...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl