Specjalista ds. projektów w wymiarze 1 etatu.

Do  głównych  zadań  osoby  zatrudnionej  na  tym  stanowisku będzie  należało   między  innymi: 

 • prowadzenie działań związanych z koordynacją, przygotowaniem projektu, w tym przygotowaniem wniosków o finansowanie projektu
 • nadzór nad rozliczaniem projektu
 • budowanie sprawnej komunikacji oraz przepływu informacji pomiędzy pracownikami oraz komórkami organizacyjnymi CWR
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniami w trybie zamówień publicznych i realizacją umów prowadzonych przez komórki w ramach projektu
 • współorganizowanie i udział w wydarzeniach promocyjnych, okolicznościowych dla pracowników oraz odbiorców działań prowadzonych w CWR
 • przewodniczenie lub uczestnictwo w pracach zespołów roboczych lub projektowych, tworzenie i nadzór nad realizacją zadań i harmonogramu wydarzeń oraz projektów, tworzenie, realizacja i rozliczanie budżetów finansowych wydarzeń i projektów
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych zadań i projektów zgodnie z obowiązującymi w Centrum procedurami
 • wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez przełożonego dotyczących pracy zgodnej z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

Wymagane umiejętności na stanowisku:

 1. Znajomość struktury samorządowej m.st. Warszawy, w tym struktury organizacyjnej jednostek działających w obszarze edukacji, wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej.
 2. Wiedza w zakresie ustaw o:
  • samorządzie terytorialnym oraz o pracownikach samorządowych
  • pomocy społecznej
  • wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  • działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • zamówieniach publicznych
  • zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • dostępie do informacji publicznej.
 3. Umiejętność pracy w środowisku Workspace Google, obsługi programów MS Office (Word, Excel).
 4. Doświadczenie w wystąpieniach publicznych, w tym prowadzenie spotkań i wydarzeń, przedstawiania prezentacji, udział w konferencjach, wizytach studyjnych.
 5. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej A2.
 6. Kompetencje: wiedza i umiejętności w korzystaniu z narzędzi usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umiejętność pisania tekstów i znajomość zasad komunikacji w tym w przestrzeni internetowej, koordynowanie zadań i projektów.
 7. Umiejętność współpracy w zespole, planowania i organizacji zadań, rozwiązywania konfliktów w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                               

Miejsce pracy:

Praca na piętrze budynku siedziby Centrum. W Budynku  jest winda. Toalety  dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie dostosowany dla osób, niedowidzących i niewidzących.

Stanowisko pracy: związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami   telefonicznymi,   przemieszczaniem  się  wewnątrz budynku. Na  stanowisku  pracy   brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Oferujemy

 • umowę o pracę
 • dodatek stażowy (przysługuje po przepracowaniu 5 lat na podstawie umowy o pracę)
 • dodatek motywacyjny
 • rozwój zawodowy
 • trzynaste wynagrodzenie
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • szeroką ofertę świadczeń socjalnych dla Ciebie i Twojej rodziny
 •  zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

Wymagania niezbędne

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera
 • minimum 3 letni staż pracy w tym 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów społecznych, administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego.
 • wykształcenie wyższe (preferowane: wyższe II stopnia kierunki: psychologia, pedagogika, wydział nauk stosowanych, socjologia, filologia polska, polonistyka)
 • znajomość przepisów i procedur.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. curriculum vitae (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe II stopnia,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o:
 • posiadanym obywatelstwie
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
 • publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 1. podpisanie poniższej klauzuli informacyjnej na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub przesłanie/złożenie pocztą/osobiście  do sekretariatu, adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 12.06.2024 r. 

z dopiskiem na kopercie:
Specjalista ds. projektów

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 12.06.2024 r.   

W przypadku dodatkowych pytań lub wyjaśnień prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Wsparcia Rodzin: Katarzyną Wędrowską , tel: 574383138, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Uwaga! Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

                Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 5. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 6. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 7. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, …………………………...................................................................… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 Kodeksu Pracy),

 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

                                                                                                                                                                                         ………………………………………

/podpis/                                                                    

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
23-05-2024 14:08:17Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: sp...Marzena Murawska
23-05-2024 14:09:48Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: sp...Marzena Murawska
19-06-2024 08:18:46Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: sp...Marzena Murawska