Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul. Stara 4, 00-230 Warszawa 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pomocnicze

Główny specjalista pracy z rodziną – koordynator projektu obywatelskiego – edycja 2024, w wymiarze  1 etatu

Do  głównych  zadań  osoby  zatrudnionej  na  tym  stanowisku należeć będzie koordynacja projektu obywatelskiego  pn. “Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz dla całego miasta!”

Ogólny zakres realizowanych zadań:

 1. Dopracowanie założeń realizacji projektu, w tym m.in. zakresu i miejsc realizacji działań, harmonogramu działań, rezultatów projektu.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej – wewnętrznej i zewnętrznej (m.in. wzorów umów z wykonawcami, zasad i regulaminu korzystania z działań projektowych, itp.).
 3. Szczegółowe opracowanie i nadzór nad budżetem finansowym projektu przy współpracy z działem księgowym CWR RW (m.in. przygotowanie planu finansowego projektu, wnioskowanie, realizacja i rozliczanie wydatków zgodnie z polityką finansową CWR RW).
 4. Zatrudnienie kadry merytorycznej i administracyjnej projektu (m.in. opracowanie i publikowanie ogłoszeń, udział w rekrutacji i zatrudnienie pracowników).
 5. Zarządzanie pracą zespołu pracowników (m.in. ustalanie harmonogramów pracy i podziału zadań, rozliczanie z wykonania zadań, dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy członków zespołu projektowego, w tym delegowanie odpowiedzialności).
 6. Opracowanie i dbanie o promocję i aktualną oraz czytelną informację o realizowanym projekcie przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz elektronicznych nośników informacji.
 7. Nadzór nad efektywnością, terminowością i prawidłowością realizowanych działań, w tym wnioskowanie o dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie.
 8. Prowadzenie sprawozdawczości i archiwizowanie dokumentacji zgodnie z wytycznymi CWR RW.
 9. Reprezentowanie i współpraca z instytucjami i placówkami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami niepublicznymi w zakresie realizacji projektu.
 10. Bieżąca i ścisła współpraca z dyrekcją i komórkami organizacyjnymi CWR RW.

Pożądane kwalifikacje:

 1. Znajomość struktury samorządowej m.st. Warszawy, w tym struktury organizacyjnej jednostek działających w obszarze edukacji, wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej.
 2. Wiedza w zakresie ustaw o samorządzie terytorialnym, pracownikach samorządowych, działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pomocy społecznej, o zamówieniach publicznych.
 3. Umiejętność pracy w środowisku Workspace Google, obsługi programów MS Office, w szczególności MS Excel i PowerPoint.
 4. Umiejętność reprezentacji publicznej, w tym prowadzenia wystąpień, prezentacji, udział w konferencjach, wizytach studyjnych.
 5. Kompetencje: umiejętność zarządzania zespołem, planowania i delegowania zadań, organizacji pracy oraz rozwiązywania konfliktów w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, kreatywność.

Predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy własnej i zespołu pracowników, identyfikacja z organizacją, komunikacja, sumienność, współpraca, kultura obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego. 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                               

Miejsce pracy (biuro projektu): CWR RW Praga Południe, ul. Dwernickiego 22, 04-391 Warszawa.

Praca stacjonarna, z opcją korzystania z możliwości pracy okazjonalnej.

Praca w lokalu na parterze, wejście po schodach. W budynku nie ma windy. Toalety  nie są dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Praca związana z przemieszczaniem się po terenie miasta.

Stanowisko pracy związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami   telefonicznymi,  wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacji (on-line),  przemieszczaniem  się  wewnątrz budynku. Na  stanowisku  pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na czas realizacji projektu z możliwością późniejszego przedłużenia (pierwsza umowa od kwietnia do grudnia 2024r.)
 • dodatek stażowy (zgodnie z przepisami prawa pracy)
 • dodatek motywacyjny (po przepracowaniu pierwszych 3 m-cy)
 • trzynaste wynagrodzenie
 • możliwość kształcenia i rozwoju zawodowego w ramach prowadzonych działań szkoleniowych w CWR RW
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych
 • ofertę świadczeń socjalnych wynikającą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku głównego specjalisty pracy z rodziną (kat. 7) zgodnie z zarządzeniem nr 21/2023 Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” z dnia 13 grudnia 2023 r., wynosi nie mniej niż 6 000 zł brutto. Indywidualna wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz rozmowy kwalifikacyjnej z osobami aplikującymi na stanowisko.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: psychologia, pedagogika, wydział nauk stosowanych, socjologia
 • minimum 7 lat stażu pracy zawodowej
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i poruszania się w internecie. 

Dodatkowe wymagania:

 • doświadczenie zawodowe w koordynowaniu pracy zespołu pracowników, wdrażaniu i rozliczaniu zadań i projektów, znajomość metodyk zarządzania projektami
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży
 • wysoka umiejętnościach organizacji pracy własnej oraz zespołu pracowników
 • znajomość struktury samorządowej m.st. Warszawy, w tym struktury organizacyjnej jednostek działających w obszarze edukacji, wsparcia rodziny oraz pomocy społecznej
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • dokładność
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • pozytywne podejście do wdrażania nowych pomysłów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Wypełnienie i odręcznie podpisanie „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów na email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłanie/złożenie pocztą/osobiście  do sekretariatu, adres: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa  w terminie do dnia 7.04.2024 r.  z dopiskiem na kopercie: GŁÓWNY SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ – KOORDYNATOR PROJEKTU OBYWATELSKIEGO – EDYCJA 2024

Więcej informacji o projekcie “Nie jesteś sam – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Teraz dla całego miasta!” dostępne jest na stronie:

https://bo.um.warszawa.pl/processes/na-rok-2024/f/11/projects/27529

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adresy w terminie do dnia 7.04.2024 r.

Uwaga! W przypadku dodatkowych pytań lub wyjaśnień proszę o kontakt z zastępcą dyrektora CWR RW: Robert Kadej, tel. 0-519047285, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

             

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– kandydaci do pracy – Kodeks Pracy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 5. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 6. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy – art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
 7. wykorzystania danych osobowych w następnych naborach pracowników jeśli wyrażona zostanie zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli w dokumentach rekrutacyjnych, zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, to przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres 1 roku.

 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.
 4. Posiada Pan/ Pani prawo do:
 5. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych wykraczających poza ten zakres jest dobrowolne.
 10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Ja, …………………………...................................................… wyrażam zgodę na:

 przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji,

 na przetwarzanie moich danych osobowych (dotyczy, gdy przekazane dane osobowe wykraczają poza zakres wskazany w art. 22 1 Kodeksu Pracy),

 na przetwarzanie moich danych osobowych szczególnej kategorii (wymagane w przypadku, gdy kandydat podaje z własnej woli dane osobowe wskazane w art. 9 ust. 1 RODO).

Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym:

………………………………………                           ……………………………………

/data/                                                                          /podpis/


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
25-03-2024 10:10:00Główny specjalista pracy z rodziną – koo...Marzena Murawska
25-03-2024 10:11:25Główny specjalista pracy z rodziną – koo...Marzena Murawska
25-03-2024 10:12:33Główny specjalista pracy z rodziną – koo...Marzena Murawska
25-03-2024 10:13:22Główny specjalista pracy z rodziną – koo...Marzena Murawska
25-03-2024 10:17:47Główny specjalista pracy z rodziną – koo...Marzena Murawska
16-07-2024 09:35:45Główny specjalista pracy z rodziną – koo...Marzena Murawska