Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę artykułów gospodarczych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie w 2021 roku.

Termin składania ofert upływa 6 września 2021 r.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
31-08-2021 18:30:13Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
31-08-2021 18:32:38Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko