Termin składania ofert upływa 09 lutego 2022 r., godz. 16:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Działu Doskonalenia i Szkoleń "Rodzinna Warszawa": projekty@rodzinnawarszawa.pl
Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
04-02-2022 15:09:15Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko