Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę środków czystości na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie w roku 2022

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3 "Wykaz cenowy" i nr 4 "Wykaz ilościowo - asortymentowy".

Termin składania ofert upływa 3 marca 2022 r. do godziny 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
23-02-2022 14:50:53Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak