Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor.jpg

16.07.2019 r. INFORMACJA O WYBORZE

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

 

12.07.2019 r. SPROSTOWANIE i ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający publikuje sprostowanie zaproszenia do składania ofert.

Zmianie uległ termin składania ofert: 16.07.2019 r., godz. 15:00

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

11.07.2019 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Usługa zorganizowania transportu uczestników obozu socjoterapeutycznego wraz z kadrą z Warszawy do Ośrodka Socjoterapeutycznego "Kordon" oraz z Ośrodka Socjoterapeutycznego "Kordon" do Warszawy (tam i z powrotem), organizowanego w ramach projektu pn. "Lepszy Start na Ursynowie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IX Osi Priorytetowej "Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin składania ofert upływa 15 lipca 2019 r., godz. 15:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-07-2019 15:42:35Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
11-07-2019 15:43:27Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
11-07-2019 15:49:52Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
11-07-2019 15:50:29Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
11-07-2019 15:52:19Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
12-07-2019 13:24:13Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
16-07-2019 15:42:30Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl