poziom.jpg

15.07.2019 r.

W dniu 15 lipca 2019 r. Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje informację (protokół) z otwarcia ofert wraz z informacją o wyborze.

Prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

11.07.2019 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Usługa pn. "Zorganizowanie warsztatów z elementami hortiterapii w placówce wsparcia dziennego prowadzonego przez Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa",  w ramach projektu pn. "Lepszy Start na Ursynowie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IX Osi Priorytetowej "Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin składania ofert upływa 15 lipca 2019 r., godz. 15:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-07-2019 15:59:57Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
15-07-2019 15:58:25Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
15-07-2019 15:59:34Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl