poziom.jpg

16.07.2019 r. INFORMACJA O WYNIKU

W dniu 16 lipca 2019 r. Zamawiający publikuje informację o wyniku postępowania.

Dziękujemy za udział! 

 

12.07.2019 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w ramach projektu pn. "Lepszy Start na Ursynowie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IX Osi Priorytetowej "Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Termin składania ofert upływa 16 lipca 2019 r., godz. 15:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
12-07-2019 13:30:45Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
12-07-2019 13:36:29Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
16-07-2019 15:44:04Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl