Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę 3 pakietów licencji dostępowych do serwera Windows Serwer 2016 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Termin składania ofert upływa26 listopada 2019 r., godz. 12:00

Miejsce składania ofert: skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:

Zamawiający publikuje Zqawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28.11.2019 r.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
22-11-2019 13:57:27Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
28-11-2019 12:37:45Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek